Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

W serii "Publikacje Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych" nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego ukazały się tomy:

- w 2016 r.

Monografia pt. ,,Ocenianie i pomiar biegłości językowej: wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne'' pod red. D. Gabryś-Barker i R. Kalamarza (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016)

ISSN 0208-6336. ISBN 978-83-226-3053-2 (wersja drukowana). ISBN 978-83-226-3054-9 (wersja elektroniczna)

Publikacja SPNJO 2016Publikacja SPNJO 2016

SPIS TREŚCI

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Mirosława Pawlaka:

"Problematyka oceniania w dydaktyce językowej nigdy nie traci na aktualności, głównie dlatego że pomiar biegłości językowej czy po prostu postępów w nauce języka obcego jest niezwykle trudnym zadaniem. Jest to wynikiem wielu ograniczeń, w tym tych natury instytucjonalnej, ale też faktu, że sposoby ewaluacji muszą uwzględniać specyfikę osób nauczanych, realizowane przez nich cele oraz założenia określonego programu nauczania i wymagania egzaminacyjne, opracowanie trafnych i rzetelnych testów językowych nie jest łatwym zadaniem, a ustalenie odpowiednich kryteriów oceny odpowiedzi ustnych także nastręcza sporo problemów. W tym kontekście praca zbiorowa pt. Ocenianie i pomiar biegłości językowej pod redakcją Danuty Gabryś-Barker i Ryszarda Kalamarza jest publikacją bardzo aktualną i potrzebną. Jej wartość zwiększa fakt, że autorami poszczególnych kontrybucji są zarówno doświadczeni badacze, jak i praktycy, a włączone do publikacji teksty podnoszą problemy ewaluacji na różnych etapach edukacyjnych.[...]"

- w 2017 r.

Monografia pt. ,,Języki specjalistyczne. Teoria i praktyka glottodydaktyczna'' pod red. D. Gabryś-Barker i R. Kalamarza (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017)

ISSN 0208-6336. ISBN 978-83-226-3238-3. (wersja drukowana). ISBN 978-83-226-3239-0. (wersja elektroniczna)

Publikacja SPNJO 2017Publikacja SPNJO 2017

SPIS TREŚCI

Z recenzji dr. hab. prof. AJD Piotra Mameta:

"...Dużą wartością monografii jest zwrócenie uwagi na rolę nauczyciela języka specjalistycznego oraz wskazanie znaczenia wiedzy specjalistycznej w procesie nauczania. [...] W sumie otrzymujemy pozycję posiadającą duże walory poznawcze, a także inspirację zarówno do bardziej zaawansowanych badań naukowych, ale także i projektów dyplomowych."

 

 

- w 2018 r.

Monografia pt. ,,Materiały i media we współczesnej glottodydaktyce: wybrane zagadnienia'' pod red. D. Gabryś-Barker, R. Kalamarza i M. Stec (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018)

ISBN 978-83-226-3595-7

Publikacja SPNJO 2018Publikacja SPNJO 2018

SPIS TREŚCI

Z recenzji dr. hab. prof. UMCS Jarosława Krajki:

Tom „stanowi ważny głos w dyskursie glottodydaktycznym w temacie doboru, konstrukcji, ewaluacji i implementacji materiałów do nauki języków obcych. Postępująca globalizacja i technicyzacja życia codziennego wywierają znaczny wpływ na rzeczywistość glottodydaktyczną, która winna zostać poddana refleksji w wymiarze zarówno teoretycznym jak i empirycznym. […] Zawarte w tomie artykuły przedstawiają dużą różnorodność tematyczną, jednak są wszystkie zorientowane na materiały glottodydaktyczne, pod tym więc kątem tom jawi się jako spójny, choć wewnętrznie znacznie zróżnicowany.”

 

 

- w 2019 r.

Monografia pt. ,,Jakość w kształceniu językowym. Rozważania teoretyczne i praktyczne rozwiązania'' pod red. D. Gabryś-Barker i R. Kalamarza (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2019)

ISSN 0208-6336, ISBN 978-83-226-3829-3

Publikacja SPNJO 2019Publikacja SPNJO 2019

SPIS TREŚCI

Z recenzji prof. dr. hab. Mirosława Pawlaka:

"O jakości kształcenia mówi się w ostatnich latach bardzo dużo, ale mało jest prób określenia, czym ona tak naprawdę jest, a także identyfikacji czynników, które na tę jakość się składają. W oczywisty sposób pojęcie to odnosi się również do kształcenia językowego i w tym przypadku jest ono równie trudne do zdefiniowania. Nie jest też łatwo sprecyzować wyznaczniki jakości, czyli kryteria, według których powinna być ona oceniania, jak również jasno określić działania, które przyczyniałyby się do jej zapewniania. Można sobie bowiem zadać pytanie, czy wyrazem jakości kształcenia językowego są oceny uzyskiwane przez uczniów, ich rzeczywisty poziom opanowania języka, sposób prowadzenia przez nauczycieli lekcji, czy może wykorzystywanie w ich trakcie nowoczesnych technologii. Można się także zastanawiać, czy zwiększenie liczby godzin języka czy też zatrudnienie rodzimych jego użytkowników przełoży się na lepszą jakość kształcenia, jakkolwiek nie zostałaby ona zdefiniowana. Uwzględniając takie kwestie, nie ulega wątpliwości, że praca, która Czytelnik trzyma w ręku jest bardzo aktualną i potrzebną publikacją. [A]utorami zamieszczonych w niej artykułów są nie tylko autorytety z zakresie uczenia się i nauczania języków obcych czy osoby odpowiedzialne za organizację procesu dydaktycznego w uczelniach, ale także praktycy, którzy każdego dnia muszą podejmować wysiłki zmierzające do zapewnienia jakości kształcenia. W związku tym w publikacji znaleźć można rozważania o charakterze teoretycznym, raporty z prowadzonych badań empirycznych, ale też sporo różnego rodzaju praktycznych wskazówek, które można wykorzystać na różnych etapach edukacyjnych..”

 - w 2020 r.

Monografia pt. ,,Postrzeganie i rola motywacji w procesie glottodydaktycznym: Perspektywa nauczyciela i ucznia'' pod red. D. Gabryś-Barker i R. Kalamarza (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2020)

ISBN: 978-83-226-4005-0  ISSN: 2719-8065

SPIS TRETom2020Tom2020ŚCI

 Z recenzji dr hab. Liliany Piaseckiej, prof. UO

"Recenzowany tom jest [...] publikacją ważną i wartościową, odnosi się bowiem do szeregu czynników, które motywację pobudzają, wzmacniają lub zabijają. Zawarty w tomie przegląd rozlicznych teorii motywacji pokazuje jej złożony charakter oraz wielość czynników, które ją kształtują, wzmacniają bądź osłabiają. Ponadto Autorzy piszą nie tylko o motywacji uczniów, lecz także nauczycieli, co uważam za bardzo ważny głos w dyskusji nad motywacją. [...] Co ważne, przedstawione badania empiryczne przeprowadzono w zróżnicowanych kontekstach edukacyjnych – od szkoły podstawowej do studiów filologicznych i lektoratów języków obcych na wyższych uczelniach, w różnych grupach wiekowych, na różnych poziomach zaawansowania językowego  – podkreślając przy tym wiodącą rolę motywacji, jak również niezaprzeczalną rolę nauczycieli w jej kształtowaniu."

 

 

 - w 2022 r.

 

Monografia pt. ,,Współczesna glottodydaktyka wobec zmian edukacyjnych:  Nowe wyzwania i innowacyjne rozwiązania'' pod red. D. Gabryś-Barker i R. Kalamarza (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2022)

ISBN: ...  ISSN: ...

 SPIS TRETom2021Tom2021ŚCI

 Z recenzji dr hab. Danuty Wiśniewskiej, prof. UAM

 "14 artykułów, które tworzą książkę, przygotowało 18 autorów, w większości glottodydaktyków, ale także są wśród nich translatorycy, językoznawcy i pedagodzy. Autorzy reprezentują różne języki: angielski, niemiecki, szwedzki, włoski, duński, francuski. W artykułach o charakterze badawczym, teoretycznym oraz praktycznym poruszono kwestie dotyczące sfery afektywnej uczenia się/nauczania, kompetencji komunikacyjnej, materiałów i kursów dydaktycznych, testowania i oceniania w kontekście nauki on-line, podejść do nauczania oraz nauczania tłumaczenia. Tak szeroki wachlarz zagadnień glottodydaktycznych został przez Redaktorów tomu zebrany w całość odzwierciedlającą bardzo dobrze wyzwania współczesności, szczególnie wyostrzone przez zupełnie nieznany i nieoswojony czynnik, jakim stała się pandemia.

Głównymi zaletami publikacji jest niewątpliwie aktualność opracowanych zagadnień, rzetelne przedstawienie badań własnych usytuowanych w perspektywie literatury polsko- i obcojęzycznej, ukazanie przykładów dobrych praktyk dydaktycznych oraz wskazanie kolejnych obszarów badawczych. Książka będzie stanowiła doskonałe kompendium wiedzy o współczesnej glottodydaktyce dla studentów, nauczycieli, pedagogów i wszystkich zainteresowanych edukacją."

 

Zapraszamy do udziału w konferencji, która, mamy nadzieję, będzie okazją do wzbogacania warsztatu pracy, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, a jednocześnie do namysłu nad wyzwaniami stojącymi przed nauczycielem XXI wieku...