Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Tematem konferencji jest złożona problematyka motywacji w uczeniu się języków obcych, jej uwarunkowania psychologiczne i społeczne. W procesie glottodydaktycznym sfera emocji i postaw uczącego się odpowiada za jego gotowość do podejmowania konsekwentnego wysiłku intelektualnego, indywidualnego, jak również w interakcjach z innymi uczącymi się. Żeby ten indywidualny i zbiorowy wysiłek został uwieńczony sukcesem niezbędne jest utrzymywanie takiej dyspozycji poprzez odpowiednie aktywizujące działania nauczyciela. Celem konferencji jest uchwycenie różnorodności spojrzeń na zagadnienie motywacji, zarówno z perspektywy ucznia – jego potrzeb, możliwości i oczekiwań względem końcowych efektów uczenia się, jak też z punktu widzenia nauczyciela – jego umiejętności i świadomości roli jaką ma do odegrania w klasie językowej oraz towarzyszącej mu ciągle w działaniach refleksji i autorefleksji. W dyskusjach nie zabraknie miejsca na problematykę motywowania i aktywizowania indywidualnego ucznia, całej grupy uczących się jak również nauczyciela.

Szczegółowe tematy konferencji będą dotyczyły różnych rozwiązań metodycznych i pedagogicznych w zakresie wzbudzania motywacji uczącego się, zwiększania stopnia jego zaangażowania, wyzwalania pozytywnych emocji, skłanianie do refleksji, inspirowania i budzenia zainteresowania podejmowanymi w klasie działaniami, jak też budowania autonomicznej postawy. Ważnym wątkiem obrad będzie również motywacja nauczyciela, jego gotowość do doskonalenia umiejętności zawodowych, ciągłego rozwijania zarówno swoich kompetencji jak i własnej osobowości. Stąd ważnym zagadnieniem podejmowanym podczas konferencji będzie z pewnością zapewnianie nauczycielom właściwych warunków i systemu wspierania takiego rozwoju w szkole, uczelni czy instytucji, działania motywujące do lepszej pracy i wzmacniające refleksyjną postawę.

Konferencja adresowana jest do wszystkich nauczycieli języków obcych, lektorów i pedagogów, badaczy i praktyków, doktorantów i studentów zainteresowanych aktualnymi problemami glottodydaktycznymi. Konferencja będzie okazją do wymiany poglądów, wizji i doświadczeń w zarysowanym obszarze tematycznym. Uwadze uczestnikom konferencji nie będzie uchodziła zasadnicza myśl dotycząca motywacji jako warunku sukcesu w edukacji oraz prowadzącego do niego efektu umiejętnych działań aktywizujących.

Konferencja oferuje wykłady plenarne ekspertów w dziedzinie metodyki nauczania języków obcych, warsztaty prowadzone przez trenerów i specjalistów oraz sesje indywidualne uczestników.
Prezentacje indywidualne zaproponowane przez uczestników konferencji są zaplanowane na 30 minut, w tym
20 minut to prezentacja, a 10 minut dyskusja.
Językami konferencji będą język polski, angielski, francuski, niemiecki, rosyjski i inne.


 

Prosimy o nadsyłanie streszczeń proponowanych wystąpień indywidualnych do dnia 30 listopada 2019 r. w formie elektronicznego zgłoszenia (patrz podstrona Zgłoszenia).

 

Ważne daty i informacje:

30 listopada 2019 r.

Nadsyłanie zgłoszeń propozycji prezentacji indywidualnych.

15 grudnia 2019 r. 

Potwierdzenie przyjęcia prezentacji indywidualnych.

31 stycznia 16 lutego 2020 r.

 

Rejestracja udziału w konferencji dla prelegentów i uczestników bez wystąpień oraz wniesienie opłaty na podane konto.


Koszt pełnego udziału w konferencji (z wystąpieniem i możliwością publikacji artykułu w planowanej monografii tematycznej) wynosi 280 zł, koszt uczestnictwa bez prezentacji i publikacji to 190 zł. 

Wpłaty należy przesyłać na konto 34 1050 1214 1000 0007 0131 0369 dodając w opisie wpłaty numer konferencji SPNJO2020 oraz imię i nazwisko uczestnika. Termin wniesienia opłaty upływa 31 stycznia 2020 r. Wszystkie informacje dotyczące konferencji na stronie www.konferencjaspnjo.us.edu.pl

Pierwszy cyrkularz (wrzesień 2019 r.)
Drugi cyrkularz (listopad 2019 r.)
Program konferencji (styczeń 2020 r.)
Książka abstraktów (styczeń 2020 r.)