Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Celem konferencji jest próba opisania złożonej problematyki wielojęzyczności w kontekście dydaktyki języków obcych. Dynamiczne przeobrażenia społeczno-gospodarcze, technologiczne i kulturowe jakie obserwujemy, jak i sami doświadczamy we współczesnym świecie powodują, że dawne schematy edukacyjne przestały obowiązywać, a nowe nieustannie testuje teraźniejszość. W szkole w szczególny sposób zmiany te uwidaczniają się, szczególnie w klasie językowej, gdzie spotykają się uczniowie reprezentujący często bardzo różne kultury, komunikujący się w kilku językach i realizujący swoje rozmaite cele życiowe. Również rola nauczyciela jest siłą rzeczy inna – nauka efektywnego porozumiewania się w wielojęzycznym kontekście wymaga od niego by był facylitatorem (ang. facilitator) sytuacji komunikacyjnych, kiedy indziej mediatorem międzykulturowych kontaktów, często również tłumaczem czy trenerem (tzw. coachem). Wielojęzyczność jest wartością nie tylko w wymiarze rozwoju jednostki, ale również społeczeństw. Warto o tym pamiętać nie tylko na etapie projektowania działań dydaktycznych, ale również w odniesieniu do kształcenia zawodowego nauczycieli i kreowania polityki edukacyjnej.

Konferencja jest dobrą okazją do wspólnego zastanowienia się nad fenomenem wielojęzyczności, jego wielowymiarowością i podzielenia się doświadczeniami w jego wykorzystywaniu w praktyce glottodydaktycznej i projektach edukacyjnych w kraju i zagranicą.

Konferencja odbędzie się w trybie zdalnym 4 marca 2022 r. w formie wideokonferencji na platformie Zoom. Zatem wcześniejsze plany hybrydowych dwudniowych obrad są, w obliczu prognozowanej fali zakażeń koronawirusem, nieaktualne.

Niezmiennie jednak konferencja oferuje wykłady plenarne ekspertów w dziedzinie metodyki nauczania języków obcych, warsztaty prowadzone przez trenerów i specjalistów oraz sesje indywidualne uczestników. 

Prezentacje indywidualne uczestników konferencji są zaplanowane na 30 minut, w tym 20 minut to prezentacja, a 10 minut dyskusja. Warsztaty - 60 minut.

Językami konferencji będą język polski, angielski, francuski, niemiecki, rosyjski i inne.

 

Prosimy o nadsyłanie streszczeń proponowanych wystąpień indywidualnych do dnia 31 styczna 2022 r. w formie elektronicznego zgłoszenia (patrz podstrona Zgłoszenia).

 

Ważne daty i informacje:

 31 stycznia 2022 r.

Nadsyłanie zgłoszeń propozycji prezentacji indywidualnych.

 4 lutego 2022 r.

Potwierdzenie przyjęcia prezentacji indywidualnych.

 28 21 lutego 2022 r.

 

Rejestracja udziału w konferencji dla prelegentów i uczestników bez wystąpień oraz wniesienie opłaty na podane konto.

Zapraszamy do udziału w konferencji, która, mamy nadzieję, będzie okazją do wzbogacania warsztatu pracy, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, a jednocześnie do namysłu nad wyzwaniami stojącymi przed nauczycielem XXI wieku...